کانال ویدئویی

مرثیه ای برای مرگ تدریجی تالاب انزلی !

تدبيری نيست ، اصولا اصلاح نداريم ، دلواپسان تالابي هستیم كه اميدی به حيات آن نداريم …

کمپین مردم نيز نتوانست سالاری شود برای حيات تالاب …

چندين سال است كه در كما رفته گويی منتظرند تا مرگ مغزی شود و بتوانند اعضايش را اهدا كنند. بهر حال وسعت زمينش آب دهان از هر كسی جاری می كند مرگش برای جيب خيلی ها دلار و يورو می سازد.

اصلا مهم نيست اكوسيستم تالاب، اصلا مهم نيست روزی هزاران مرد و زن كه از دل تالاب انزلی تامين می شد، اصلا مهم نيست پرندگان مهاجر كه برايمان ارمغان بهار و سرسبزی و شادابی می آورند، اصلا مهم نیست ماهی هايی كه مدت زياديست نه از كميابی شان بلكه از انقراضشان می گذرد.

كت و شلوار پوشان زيادی آمدند و به ظاهر افسوس خوردند برای حال خراب تالاب و به زبان قول هايی دادند برای تنفس دوباره اش اما ابتكاری برای نجاتش نبود. گويی در دل ذوقی داشتند بس مضاعف …

مهم نيست از چه حزب و از چه توده از چه تشكلی هستند مهم آن است كه زنده بودن تالاب نازنين شهرم را نمی خواهند. گويی آب رفته تالاب برايشان ارمغان تجارت بر زمين مرده ای آن را آورده است.

نمی دانم اسمش را چه می گذاريد، اما ديگر تالاب نخوانيدش ديگر مرداب نخوانيدش

خاطراتی مانده بر ذهن
خاطراتی مانده برجان
خداحافظ قوهای سپيد خزری
خداحافظ مرداب گل لاله
خداحافظ زيباترين تالاب جهان
خداحافظ پرندگان مهاجر
خداحافظ قايق سواري بر روی آب های نيلگون تالاب
خداحافظ همين حالا
همين حالا …

نوشته : عليرضا زارع قربانی نژاد
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.